نویسنده = علی کرمی خانیکی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی دمای سطحی آب با استفاده از آنالیز فوریه دردریای خزر

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 84-97

10.22113/jmst.2016.12040

سحر جوان صمدی؛ مسعود ترابی آزاد؛ علی کرمی خانیکی