نویسنده = نصرالله محبوبی صوفیانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 71-80

امیدوار فرهادیان؛ نرجس بختیاری؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ مهدی محمدی


2. بررسی برخی فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو (Saurida tumbil) در سواحل خلیج فارس ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 51-60

یزدان کیوانی؛ اکبر عباس‌زاده؛ نصرالله محبوبی صوفیانی