نویسنده = محمد اکبری نسب
تعداد مقالات: 1
1. آشکارش جبهه‌های ساحلی خلیج عمان و فارس با الگوریتم کنی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 34-44

محمد اکبری نسب؛ هاجر کارمی؛ طاهر صفرراد