تاثیر پوشش جنگلی ساحلی در تثبیت، حفاظت و احیای سواحل ماسه‌ای در معرض امواج سونامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سازه آبی دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار، عضوهیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

3 استادیار، عضوهیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

10.22113/jmst.2020.212864.2338

چکیده

پدیده انتقال رسوب یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در عملکرد هیدرولیکی و ساختار ریخت‌شناسی سواحل تلقی می‌شود. به علاوه توسعه پایدار، اقدامات مهندسی و انتخاب متناسب‌ترین روش حفاظت جهت ساماندهی و تثبیت سواحل، در گروی آگاهی از کمیت بار رسوبی می‌باشد. بنابراین تمرکز این پژوهش به طور کلی برآورد نرخ انتقال رسوب، ارزیابی تاثیر پوشش جنگلی ساحلی (کمربند سبز) بر کاهش روند نرخ انتقال رسوب در اثر امواج بلند از جمله سونامی و دستیابی به مدل پارامتریک متناسب با هر منطقه ساحلی با استفاده از نرم‌افزار SPSS می‌باشد. آزمایش‌ها بر پایه اثربخشی درخت مانگرو برای کاهش انرژی سونامی، به وسیله یک ساختار درختچه مصنوعی شبیه‌سازی شده، به ازای دو چیدمان درختی مستطیلی و مثلثی، 3 ارتفاع موج ورودی 6، 9 و 12 سانتی‌متر، شیب ساحل ثابت و افقی، قطر رسوب 35/0 میلی‌متر و در شرایط حضور و عدم حضور پوشش انجام گردید. نیروی وارد شده ناشی از موج با استفاده از روش اندازه‌گیری مستقیم به کمک نیروسنج الکترونیکی (Load cell) و سرعت موج با استفاده از دستگاه سرعت‌سنج داپلر صوتی (ADV) اندازه‌گیری شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود پوشش جنگلی، 17/41 درصد از فرسایش و آبشستگی سواحل جلوگیری شده و به تثبیت و احیای سواحل کمک می‌گردد، همچنین در نظر گرفتن شرایطی از قبیل انتخاب چیدمان مثلثی و افزایش تراکم پوشش، به ترتیب منجر به بهبود 57/7 و 20/11 درصدی وضعیت سواحل می‌گردد. در پایان نیز مدل پارامتریک و معادله تجربی برآورد نرخ انتقال رسوب با ضریب همبستگی معادل 95/0 پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات