مطالعه عددی پارامترهای مؤثر بر بار معلق در رودخانه اروند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشگاه بصره

10.22113/jmst.2020.218478.2348

چکیده

یکی از مهم‌ترین فاکتورها در مهندسی رودخانه تخمین میزان انتقال رسوب می‌باشد. این مسئله در
رودخانه‌هایی که از جنبه‌های مختلف مورد استفاده و بهره‌برداری می‌باشند، اهمیت بیشتری دارد. مسئله انتقال رسوب به خودی خود دارای پیچیده‌گی های خاصی می‌باشد و در رودخانه‌های جزر و مدی بسیار پیچیده‌تر خواهد بود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل ریاضی MIKE21 پارامترهای سرعت سقوط ذرات، تنش برشی بحرانی رسوبگذاری و فرسایش ، پارامتر انتقال بین لایه‌ها، ضریب پخش قائم و زبری بستر جریان بر انتقال رسوب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد، سرعت سقوط ذرات و تنش برشی بحرانی رسوبگذاری تأثیر قابل‌توجهی بر انتقال رسوب ندارد و شیب تغییرات بار معلق در سرعت‌های مختلف تقریباً یکسان است. همچنین نتایج نشان می‌دهد با افزایش ضریب انتقال بین لایه‌ها، غلظت بار معلق اندکی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات