ارزیابی اثر جرثقیل بر رفتار اغتشاشی جریان باد حول عرشه سکوی دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خوزستان، ایران

2 گروه کشتی سازی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، خوزستان ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

10.22113/jmst.2020.164460.2247

چکیده

شناخت رفتار باد در اطراف تاسیسات فراساحلی از الزامات اساسی جهت بالابردن اطمینان از عملیات ایمن می‌باشد. در این مقاله جریان باد روی سکوی فراساحلی فاز 19 پارس‌جنوبی با در نظر گرفتن تجهیزات تأثیرگذار، بصورت عددی و با استفاده از روش متوسط گیری شده معادلات ناویر-استوکس شبیه سازی شده است. با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون جهت جریان باد و جهت بوم جرثقیل چهل‌و‌دو سناریو در نظر گرفته‌شده است. از استاندارد Norsok و معیارهایی همچون سرعت افقی و انرژی اغتشاش برای ارزیابی اغتشاش استفاده ‌شده است. جهت صحت سنجی علاوه بر استفاده از مدل های میدانی موجود، از آزمایش های تونل باد نیز کمک گرفته شده است. نتایج نشان‌ می دهد در جهت وزش شرقی-غربی، افزایش زاویه عمودی بوم باعث کاهش 20 درصدی شرایط اغتشاش در مرکز هلیدک و در جهت شمال شرقی-جنوب غربی، افزایش زاویه عمودی بوم باعث افزایش اغتشاش به اندازه 15 درصد در مرکز هلیدک می‌شود. همچنین بر اساس شاخص انرژی جنبشی اغتشاش، افزایش زاویه عمودی بوم از 0 به 40 درجه باعث ایجاد ناحیه اغتشاشی حجیم در راستای تقرب هلیکوپتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات