تحلیل حساسیت خط لوله دریایی در برابر کمانش قائم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعت نفت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه صنعت نفت

10.22113/jmst.2020.229313.2367

چکیده

استفاده از ضریب اطمینان بالا در ساخت بدون محاسبات دقیق ، هزینه های گزافی را متوجه پروژه ی اجرایی می‌کند و همچنین استفاده از ضریب اطمینان پایین نیز پروژه را با ریسک شکست بالا رو به رو می‌کند لذا تعیین میزان اثرگذاری پارامترهای دارای عدم قطعیت کمک زیادی جهت طراحی با کمترین ریسک ممکن را فراهم میسازد. میزان سهم هر پارامتر در عدم قطعیت با تحلیل حساسیت قابل تشخیص می باشد. در این مقاله اثر‌گذاری عدم قطعیت سه پارامتر مدول الاستیسیته، ضخامت خط لوله و قطر خط لوله که سه پارامتر تاثیرگذار هندسه یک خط لوله دریایی می‌باشند بر روی کمانش قائم خط لوله دریایی در نظر گرفته شده است. دو تحلیل First Order Second Moment و Second Order Reliability Order برای تحلیل حساسیت پارامترهای خط لوله در نظر گرفته شده است که تحلیل First Order Second Moment، 4 بردار اهمیت و تحلیل Second Order Reliability Order ، تنها یک شاخص اهمیت دارد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است قطر خط لوله اثر‌گذاری بالاتری نسبت به دو پارامتر دیگر دارد. کمترین تفاوت میان مدول الاستیسیته و ضخامت خط لوله می‌باشد که به بیانی دیگر این دو پارامتر وضعیت نزدیک بهم در میزان حساسیت دارند مقادیر شاخص قابلیت اطمینان در FORM و FOSM مقادیر متمایز ولی نزدیک به هم می‌باشد که در FOSM مقدار کمتری را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات