بررسی تاثیر وزنه های رها بر حرکات رول کشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر گروه مهندسی کشتی سازی ، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

در این پژوهش تاثیر بارهایی که در هنگام حرکات رول کشتی سیستم مهار خود را از دست می دهند و می توانند آزادانه بر روی شناور جابجا گردند بر حرکات رول کشتی بررسی شده است. فرض گردیده است که پس از پاره شدن سیستم مهار، بارها می توانند آزادانه در راستای عرض شناور حرکت نماید، لذا از تاثیر اصطکاک و یا موانع احتمالی که مانع حرکت آزادانه بار می گردد؛ صرف نظر گردیده است. برای بررسی تاثیرات، وزنه ها با جرمهای مختلف بصورت آویزان به پاندول بر روی یک مدل شناور اقیانوس پیمای ماهیگیری از نوع تراولر که در حال حرکات رول می‌باشد، بصورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که گرچه وزن‌های آویزان باعث بالا رفتن مرکز ثقل شناور و کاهش تعادل عرضی شناور می‌گردند، لیکن همواره این بارها باعث افزایش پریود دامنه حرکات شناور گردیده و اصطلاحاً شناور نرم تر می‌گردد. یافته های پژوهش می تواند در طراحی سیستمهای دمپ کننده حرکات رول نیز کمک نماید. همچنین نتایج عددی بر پایه تئوری نواری (strip theory) با نتایج آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و مشاهده گردید که انتخاب ضریب میرایی مناسب نقش مهمی در دقت نتایج عددی دارد.

کلیدواژه‌ها