اثر رنگ تانک و رنگ نور بر پاسخ استرسی بچه فیل ماهی (Huso huso) پرورشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در تحقیق حاضر اثر رنگ نور و رنگ تانک بر واکنش استرسی فیل ماهی Huso huso بر اساس اندازه گیری برخی از پارامترهای سروهماتولوژی (هموگلوبین، هماتوکریت، کورتیزول، گلوکز و ...) و آنالیز شیمیایی لاشه بررسی گردید. مراحل عملی مطالعه در انستیتو تحقیقات بین الملی ماهیان خاویاری دکتر دادمان انجام شد. بدین منظور 64 عدد بچه فیل ماهی با میانگین وزنی (± اشتباه معیار) 42/1 ± 83/98 گرم (در گروه های 8 تایی) تحت طیف های نوری سفید، قرمز، سبز و آبی و نیز 48 عدد با میانگین وزنی 17/1 ± 46/98 (در گروه های 8 تایی) در تانک های سفید، سیاه و آبی بمدت 12 هفته پرورش داده شدند. بر اساس نتایج بدست آمده سطح هورمون کورتیزول سرم خون ماهیان پرورش یافته در شرایط نوری قرمز و سبز در مقایسه با سایر رنگ های نور افزایش معنی داری یافت، بطوری که علاوه بر استرس و رنگ نور، اثر متقابل بین آنها نیز معنی¬دار بود (05/0P<). نتایج همچنین نشان داد که میزان کورتیزول در ماهیان پرورش یافته در تانک سیاه در مقایسه با سایر تیمارها کاهش معنی داری داشت، بطوری که علاوه بر استرس و رنگ تانک، اثر متقابل بین آنها نیز معنی¬دار بود (05/0P<). در مورد سایر پارامتر های مورد بررسی (هموگلوبین، هماتوکریت و آنالیز لاشه) تغییر معنی داری مشاهده نشد. از این رو رنگ نور آبی و رنگ تانک مشکی با ایجاد حالت آرامش در ماهی تاثیر مثبتی بر شرایط فیزیولوژیک ماهی داشته، پاسخ استرسی بهتری را بهمراه داشتند.

کلیدواژه‌ها