بررسی حساسیت زیست محیطی اکوسیستم های منطقه پارس جنوبی و نقش دکل حفاری خود بالابر (JACK-UP) درتخریب زیستگاهها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس hse

2 استاد یار

3 دانشیار

چکیده

مناطق ساحلی به سبب موقعیت جغرافیایی، تنوع زیستی واکوسیستم های وابسته از مناطق حساس و شکننده محسوب میشوند. در این پژوهش اقدام به مطالعه و تعیین حساسیت اکوسیستم های ساحلی منطقه پارس جنوبی شده و نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارExpert Choice مورد بررسی قرار گرفته است.از آنجایی که منطقه پارس جنوبی همواره در معرض حفاری و استخراج چاه های نفت و گاز میباشد، سکوی حفاری جک آپ به عنوان یکی از عوامل آلاینده در این منطقه شناسایی و تاثیرات آن بر روی اکوسیستم های مختلف مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته است. به منظور ارزیابی ریسک با استفاده از تعاریف اصلی ارزیابی ریسک و بکار گیری تکنیک های ریاضی،احتمال، شدت پیامد و اهمیت زیستگاه ها محاسبه شده است. برای کمی سازی پارامتر های کیفی، از مفاهیم فازی استفاده شده است. به منظور صحت سنجی نتایج، محاسبات حاصل از مدل ریاضی با مقادیر واقعی مقایسه گردیده است. نتایج حاصل از حوادث زیست محیطی در یک دوره چهار ساله ،حاکی از اهمیت توجه به ریسک های زیست محیطی در عملیات حفاری سکوی جک آپ بوده که این امر لزوم مدیریت و حفاظت از اکوسیتم های حساس منطقه رانمایان می سازد. .

کلیدواژه‌ها