بررسی برخی خصوصیات کیفی و ریخت شناسی اسپرم میگوی پا سفید غربی( (Litopenaeus vanamei در استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق ویژگی‌های مرفولوژی اسپرم میگوی سفید غربی با استفاده از میکروسکوپ فاز کنتراست، تکنیک Atomic Force Microscopy و میکروسکوپ الکترونی بررسی گردید، همچنین وزن بیضه و اسپرماتوفور، تراکم و زنده مانی اسپرم این میگو نیز بررسی شده و همبستگی بین شاخص های اندازه گیری شده ارزیابی گردید. به این منظور در فصل تکثیر 20 عدد میگوی نر بالغ رسیده (وزن 3/4±37/35 گرم) از یکی از کارگاه های تکثیر استان خوزستان به آزمایشگاه منتقل شده و بعد از بررسی های بهداشتی و بیومتری، وزن اسپرماتوفور، وزن بیضه، اندازه اسپرم و وضعیت اسپرم‌های غیر طبیعی و ملانیزاسیون اسپرماتوفور بررسی گردید. همبستگی بین شاخص‌های مودر بررسی نیز ارزیابی گردید. همچنین از اسپرم نمونه مناسب برای میکروسکوپ الکترونی و AFM تهیه شده و ریز ساختار اسپرم میگو در این دو روش بررسی گردید. نتایج نشان داد وزن بیضه و وزن اسپرماتوفور و نسبت اسپرماتوفورهای ملانیزه شده به ترتیب برابر 01/0 ± 18/0 گرم، 01/0 ± 08/0گرم و50/1 ± 56/15 درصد بود. همچنین تعداد اسپرم، درصد اسپرم‌های زنده و قطر اسپرم‌ها به ترتیب برابر 83/3 ± 19/41 در میکرولیتر، 39/2 ± 69/69 درصد و 8/10 ± 36/39 بود. بیشترین همبستگی بین شاخص های مورد بررسی بین وزن میگو و وزن بیضه (R=0.958)، مساحت اسپرم (R=0.91)، تعداد اسپرم (R=0.766)، و درصد بقا اسپرم (R=0.716) مشاهده شد. بطور کلی شباهت بالایی بین مشخصات تولید مثلی میگوی نر وانامی در شرایط استان خوزستان با مشخصات گزارش شده در سایر نقاط دینا مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها