بهینه سازی هیدرولیز آنزیمی ماهی تون زرد باله (Thunnus albacores) با استفاده از روش RSM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار

2 فارغ التحصیل

3 دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی ساری

4 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد بندرعباس

چکیده

از امعاء و احشاء ماهی تون زرد باله ( Thunnus albacores ) پروتئین هیدرولیز شده با استفاده از آنزیم فلاوروزیم تولید گردید. شرایط هیدرولیز ( زمان، دما، نسبت آنزیم به سوبسترا ) با استفاده از روش پاسخ سطحی (Response Surface Method; RSM ) و طرح ترکیبی مرکزی ( (Central Composite Design بهینه سازی شد. این روش، اثر سه فاکتور دما، زمان و میزان آنزیم (متغیر مستقل) را روی درجه هیدرولیزاسیون به عنوان پاسخ سطحی، مورد بررسی قرار می دهد. شرایط بهینه عبارت بود از نسبت آنزیم به سوبسترای 11/1 واحد آنسون بر گرم پروتئین، زمان 105 دقیقه و دمای 93/44 درجه سانتی گراد که درجه هیدرولیزاسیون برابر 37/23% را حاصل نمود. پروتئین هیدرولیزشده حاصل محتوی مقدار بالای پروتئین بود ( 45/67% ).می توان بیان داشت که مدل حاصل از شرایط خوبی جهت پیش بینی برخوردار بوده و پروتئین هیدرولیز شده قابل استفاده در جیره غذایی آبزیان و همین طور به عنوان افزودنی در صنایع غذایی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات