ارتعاشات آزاد کشتی به کمک مدل تیر تیموشنکو با استفاده از روش مربع سازی تفاضلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیآت علمی دانشکده مهندسی دریا

2 هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 دانشجو

چکیده

در این مقاله ارتعاشات آزاد کشتی به کمک تیر تیموشنکو بررسی و فرکانسهای طبیعی و شکل مدهای آن بدست آورده شده اند. با توجه به اینکه معادلات فرکانسی تیر تیموشنکو غیرخطی می باشند لذا از روش عددی اختلاف مربعی، فرکانسها و شکل مدها محاسبه گردیده اند. فرکانسهای چند شناور با ابعاد و طولهای متفاوت بدست آورده و با یکدیگر برحسب طول و ارتفاع و عرض مقایسه کرده و تأثیر هر کدام از این پارامترها بر فرکانس بررسی شده است. این بررسیها نشان می دهد که افزایش این پارامترها کاهش فرکانس را در بر دارد و برای شناورهایی که نسبت ارتفاع به طول بیشتری دارند بهتر است که از مدل تیر تیموشنکو برای بررسی ارتعاشات آنها استفاده کرد که در آن اثرات برشی نیز در نظر گرفته می شوند.

کلیدواژه‌ها