مطالعه بافت شناسی مجرای تولید توکسین های پپتیدی و تحویل آن ها در حلزون مخروطی دریایی (Conus frigidus, Reeve 1848)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پزشکی آبادان

2 دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

3 دانشگاه علوم پزشکی آبادان

چکیده

در این مقاله، مجرای سم حلزون مخروطی دریایی Conus frigidus که جایگاه تولید توکسین های پپتیدی با پتانسیل دارویی است، مطالعه شد. مجرای تولید سم حدود 6 عدد جداسازی گردیدند و به سه قسمت: حباب سم، بخش پروگزیمال مجرای سم(نزدیک به حباب سم) و بخش دیستال مجرای سم (نزدیک به حلق) تقسیم شدند. سپس به مدت 48 ساعت در بوئن فیکس و به اتانول 70 درصد منتقل گردیدند. پس از آبگیری، پارافینه کردن و قالب گیری، توسط میکروتوم برش زده شدند و پس از تهیه لام و رنگ آمیزی به روش هماتوکسیلین-ائوزین با میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. نتایج نشان داد، حباب سم از ماهیچه های طولی، حلقوی و یک ردیف سلول مکعبی با هسته های گرد تشکیل شده است. بخش های پروگزیمال و دیستال ، دارای سلولهای استوانه ای کشیده با هسته های قاعده ای هستند. سلولهای اپیتلیالی مجرا دارای گرانول های فراوان بوده که در بخش دیستال بزرگتر از بخش پروگزیمال است. مسیر عبوری بین لومن مجرای سم و حلق، کانال باریکی است که به کیسه رادولا حاوی رادولاهایی با درجه متفاوت رشد منتهی می شود. لذا تولید و تحویل سم در C. frigidus با سنتز در مجرای سم، ذخیره سم تولیدی در دندان رادولایی و تزریق سم توسط حباب سم انجام می شود و بهترین جایگاه جهت استخراج توکسین های پپتیدی ناحیه دیستال مجرای سم می باشد. دلیل این امر فعال بودن این بخش در ترشح سموم بالغ است، که می تواند جهت اهداف دارویی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات