بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های دریایی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 عضو هیئت علمی

3 کارشناس ارشد فیزیک دریا ، سازمان بنادر و کشتیرانی

4 عضو هیئت علمی گروه الکترونیک و مخابرات دریایی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر می باشد. در ابتدا مدل جریان جزرو‌مدی در نقطه شروع خورموسی و با داده‌های جزرومدی ایستگاه راهنمایان به طور مناسبی اجرا و نتایج آن در نقطه داخل خورموسی با داده‌های ایستگاه بندر امام خمینی واسنجی شد و نتایج خوبی استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به هدف اصلی این تحقیق،‌ مدل مختص به منطقه بندر صادراتی ماهشهر اجرا گردید. بر اساس نتایج اندازه گیری‌های میدانی و نتایج مدل‌سازی دامنه تراز جزرومدی در بندر صادراتی ماهشهر 25/4 متر و بیشینه مقدار مد سالیانه 25/2 و کمینه مقدار جزر سالیانه 2- متر میباشد. سرعت جریان جزرومدی در بندر صادراتی ماهشهر موازی کانال و در بیشتر ایام سال بین 5/0 تا 1 متر بر ثانیه می‌باشد. تقریباً در تمام فصول الگوی جریان و مقدار سرعت جریان تغییری نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات