تعیین ژن‌های خانه‌دار مناسب برای مطالعه تغییر بیان ژن‌ها به روش Real- Time PCR در گیاه حرا (Avicennia marina) تحت تیمار نفتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه علوم گیاهی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه علوم زیستی دریا، پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه بیان ژن ها می تواند اطلاعات مهمی از سازوکار ها و راهبردهای فیزیولوژیکی که توسط گیاهان در شرایط تنشی رخ می دهد را روشن نماید. انتخاب ژن های کنترل داخلی مناسب برای تعیین سطوح بیان ژن ها بسیار مهم و ضروری است. تاکنون برای گیاه مانگرو Avicennia marina مطالعه ای در ارتباط با معرفی ژن های مرجع مناسب برای نرمال سازی داده های RT-qPCR گزارش نشده است. در این مطالعه پایداری بیان چهار ژن مرجع اکتین 2 (ACT2)، زیرواحد A3 سرین/ترئونین فسفاتاز 2A(PP2AA3)، TIP-Like، پلی یوبی کوئیتین 10 (UBQ)، در برگ و ریشه گیاه حرا در غلظت های مختف نفت مورد بررسی قرار گرفت. سه نرم افزار (Best Keeper، NormFinder و gNorm) برای آنالیز رتبه بندی ژن ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که ژن ACT یک ژن مرجع مناسب برای گیاه حرا تحت تیمار نفتی است اما استفاده از دو یا سه ژن برای دست یافتن به دقت بالاتر پیشنهاد شد. شناسایی ژن های مرجع در نمونه های بیشتر و تحت شرایط تنشی متنوع تر در آزمایش های آتی به ویژه در تنش های مشابه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات