بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 خرمشهر؛ ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا،داننشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ایران انجام شده است. برای این منظور از داده-های آماری دوره 1384 تا 1392 مربوط به 30 استان(7 استان ساحلی و 23 استان غیر ساحلی) استفاده شده است. در این پژوهش از دو روش متفاوت برای رسیدن به هدف استفاده شده است. نخست با استفاده از آزمون آماری برابری میانگین نرخ بیکاری در دو گروه استان‌های ساحلی و غیر ساحلی نشان داده شده است که در استان‌های ساحلی نرخ‌های بیکاری اندکی کمتر از استان‌های غیر ساحلی است. در روش دوم، از یک تحلیل رگرسیونی با داده‌های پنل و دو روش حداقل مربعات(مدل اثرات ثابت) و روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) انجام شده است. نتایج تحلیل رگرسیونی حاکی از این است که طی دوره مورد بررسی عملکرد غیر نفتی بنادر اثر مثبت و معنی‌داری بر اشتغال استان‌های ساحلی ایران داشته است اما این اثر بسیار ناچیز و کم بوده است. دیگر نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نرخ بهره، دستمزد، سطح قیمت‌ها و تولید نیز دارای تأثیرات مثبتی بر اشتغال استانی در ایران هستند ولی عملکرد نفتی بنادر تأثیر معنی داری بر اشتغال در استان‌های ایران نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات