تحلیل ورود اریب گوه به آب و مطالعه پارامتری توزیع فشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه امیر کبیر

چکیده

تئوری‌های دو بعدی به روش عددی، تحلیلی و آزمایشگاهی سهم بسیاری در مطالعات دریامانی و مانور شناورها داشته‌اند. آنالیز ورود گوه به آب یک مساله پایه‌ای است که کاربرد متنوعی دارد. تا به حال تحقیقات فراوانی به روش‌های مختلف بر روی ورود متقارن و نامتقارن گوه به آب انجام شده است. تست آزمایشگاهی ابزاری قدرتمند است که در این مقاله با تکیه به آن ورود گوه به آب به صورت اریب(با سرعت عرضی) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور دستگاهی برای ورود اریب گوه با زاویه ددرایز 40 درجه به آب به صورت سقوط آزاد طراحی و ساخته شده است و توزیع فشار روی گوه حین ورود به آب ثبت گردید. تست ورود اریب گوه به آب برای سرعت‌های عمودی و عرضی مختلف انجام شده است. ورود اریب گوه به آب باعث شکل‌گیری توزیع نامتقارن فشار روی جداره‌های گوه می‌شود. توزیع نامتقارن فشار بر روی جداره‌های گوه علاوه بر وارد شدن نیروی عمودی به گوه باعث وارد شدن نیروی عرضی نیز خواهد شد. نتایج بدست آمده اهمیت سرعت عرضی بر توزیع نامتقارن فشار روی جداره‌های گوه را نشان می‌دهد؛ با افزایش سرعت عرضی اختلاف فشار وارد شده به جداره‌های گوه افزایش می‌یابد و در نتیجه نیروی عرضی وارده به گوه افزایش و نیروی عمودی کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات