بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی کشتی سازی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 عضو هیات علمی گروه هندسی کشتی سازی ، دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ایران

3 عضو هیات علمی گروه مهندسی کشتی سازی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

توان مورد نیاز برای حرکت کشتی در شرایط دریایی به‌دلیل مقاومت اضافی ناشی از موج به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. دامنه بزرگی این مقاومت اضافی بین 15 تا 30 درصد مقاومت کل آب آرام کشتی است. امروزه، یکی از موضوعات مهم در معماری کشتی طراحی بدنه شناور با مقاومت اضافی حداقل است که گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید کند. روش‌های عددی ویسکوز و غیرویسکوز متعددی مانند تئوری نواری، روش پانل و روش متوسط زمانی ناویر استوکس برای تخمین مقاومت اضافی کشتی وجود دارد. با توجه به دقت و هزینه محاسبات روش سه بعدی پانل‌ بهترین گزینه برای بررسی رفتار شناور در موج است. با استفاده از روش سه بعدی پانل تابع گرین حوزه فرکانس مقاومت اضافی شناور کانتینربر اس-175 با دو دیدگاه میدان دور و میدان نزدیک محاسبه شده است. برای بررسی اثر جهت برخورد و طول موج محاسبات در زوایای مختلف برخورد و طول‌موج‌های مختلف انجام شده است. همچنین با استفاده از یک روش دقیق، سریع و معتبر شده تجربی که به‌تازگی ارائه شده است نیز مقاومت اضافی در حالت برخورد موج از روبرو برای طول موج‌های مختلف در سرعت‌های متفاوت پیشروی محاسبه شده است.در دو حالت نتایج روش میدان دور و میدان نزدیک با دقت بسیار خوبی تطابق دارند. نتایج روش عددی و تجربی با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شده است که دقت بالای نتایج به‌دست آمده را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات