اندازه گیری تجربی ضرائب هیدرودینامیکی مانور شناور معیار اسو ازاکا در حوضچه کشش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول گروه تحقیقاتی مانور/آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس

2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

3 دانشگاه مالک اشتر

چکیده

در فرآیند طراحی یک شناور دریایی، استخراج ضرائب هیدرودینامیکی معادلات حرکت شناور بسیار حائز اهمیت می باشد. برای استخراج این ضرائب هیدرودینامیکی می توان از روش های تحلیلی-تجربی، دینامیک سیالات محاسباتی و تست مدل استفاده نمود که در این میان با توجه به محدودیت های موجود در دو روش نخست، تست مدل دقیق-ترین روش استخراج این ضرائب می باشد. استخراج تجربی این ضرایب که در آزمایشگاه های دریایی صورت می پذیرد، امکان شبیه سازی رفتار شناور در تست های مانور مدنظر سازمان بین المللی دریانوردی و تعیین میزان مانور پذیری شناور را فراهم می سازد.
در آزمایشگاه های دریایی با توجه به اختلاف موجود در تجهیزات و روش های تست، برای اطمینان از صحت نتایج، دقت تجهیزات و روش تست، مدل های استاندارد مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن با نتایج ارائه شده توسط دیگر اعضای کنفرانس بین المللی حوضچه کشش مقایسه می شود. بر این اساس در این مقاله به شرح فرآیند اجرای تست و استخراج تعدادی از این ضرائب برای شناور معیار اِسو اُزاکا با استفاده از اجرای تست های استاتیکی و دینامیکی به کمک سیستم مقید مانور در آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس پرداخته شده و در انتها مقایسه نتایج حاصل با مقادیر ارائه شده توسط کنفرانس بین المللی حوضچه های کشش انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات