بررسی رشد و ساختار سنی صدف صخره ای Saccostrea cucullata جهت مطالعات محیط زیستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

صدف دوکفه ای Saccostrea cucullata یکی از مهمترین بی مهرگان صخره ای سواحل جنوبی ایران می باشد. در این مطالعه رشد و ترکیب سنی 80 نمونه صدف از سواحل بندر لافت واقع در جزیره قشم مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌ها از 5 گروه سنی (1 تا 5 سال) تشکیل شده بود. گروه سنی دو ساله ها جمعیت غالب را به خود اختصاص داد و گروه سنی پنج ساله ها دارای کمترین جمعیت است. کمترین و بیشترین مقدار طول 20-70 میلی‌متر، عرض10-50 میلی‌متر، ارتفاع 50/3- 50/26 میلی‌متر، ضخامت پوسته 00/1- 90/5 میلی‌متر، وزن تر بافت نرم 75/0- 68/7 گرم به دست آمد. پس از بررسی نرمال بودن داده ها، ارتباط آن ها به وسیله آزمون همبستگی و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج همبستگی نشان داد که بین سن و سایر متغیرها، همبستگی مثبت ضعیفی وجود دارد و رابطه خطی معنی داری بین فاکتورهای رشد و سن وجود داشت ولی به دلیل همبستگی ضعیف، هیچ یک از فاکتورها نمی تواند معیار دقیقی برای تعیین سن صدف باشد.

کلیدواژه‌ها