تعیین فراوانی لیتیم در آبهای سواحل جنوبی دریای خزر و مصب رودخانه ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

دریای خزر علاوه بر جاذبه‌های طبیعی و توریستی، حاوی مقادیر با ارزشی از املاح و عناصر معدنی در خود می‌باشد که بهره‌برداری اصولی از آن‌ها بی‌شک ﺗﺄثیر مهمی در رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت. دریا منبع غنی از لیتیم است. آنالیز آن در دریای خزر، با روشِ طیف‌سنجی نشراتمی شعله‌ای به‌عنوان روشی ساده، سریع و قابل ‌اطمینان که دقت و حساسیت بالایی دارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه‌های سطحی و عمقی آب دریای خزر از ایستگاه‌های بابلسر، فریدونکنار و محمودآباد و نمونه‌های آب مصب رودخانه‌ها در سه ایستگاه فوق جمع‌آوری شد. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها، مقدار لیتیم در نمونه‌های آب با روش افزایش استاندارد و دستگاه نشراتمی اندازه‌گیری شد. میانگین مقدار لیتیم در نمونه‌های آب مصب رودخانه‌ها µgL-1 1/1 ± 3/15، 2/2 ± 6/14 و 3/3 ± 3/42، در آبهای سطحی µgL-1 9/60 ± 7/181، 0/28 ± 0/220 و 8/10 ± 2/222، در آبهای عمقی µgL-1 8/1 ± 7/143، 2/4 ± 8/175 و 2/5 ± 2/196 به ترتیب در ایستگاه‌های بابلسر، فریدونکنار و محمودآباد اندازه‌گیری شد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که مقدار لیتیم با افزایش فاصله از خط ساحلی کاهش می‌یابد، درحالیکه تفاوت غلظت لیتیم بین آبهای سطحی و عمقی برای هر سه ایستگاه تفاوت آشکاری را نشان نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات