بهبود پروفیل ولتاژ سیستم الکتریکی شناور با بکارگیری جبران ساز توان راکتیو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مخابرات و الکترونیک دریایی، مهندسی دریا، علوم و فنون دریایی، خرمشهر، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در این پژوهش جبرانسازی توان راکتیو در شناور به عنوان یک عامل کمکی برای بهبود شرایط ژنراتور و نیز افزایش میزان بهره وری سوخت مصرفی کشتی در نظر گرفته شده است. برای تحقق این منظور شبکه الکتریکی ساده شده‌ی یک کشتی نظامی تماماً الکتریکی شامل بار پیشرانه، بارهای توزیع، سنسور و دیگر بارهای اضطراری و بارهای پالسی (سلاح های ریلی، سکوی پرتاب هوایی، و غیره) مدلسازی شده است. در میان بارهای مذکور، بارهای پالسی اثر مخرب بیشتری بر پارامتر پروفیل ولتاژ در کیفیت توان سیستم توزیع کشتی دارند. این قبیل بارها نیازمند انرژی بالا در مدت زمان کوتاهی هستند که این امر عمدتاً باعث بوجود آمدن مشکلاتی در کیفیت توان سیستم شده و در بعضی موارد باعث تخریب کل سیستم الکتریکی می شود.
در ادامه اثرات جبران سازی بانک خازن استاتیک به منظور بهبود پارامتر پروفیل ولتاژ سیستم الکتریکی یک شناور نظامی در شرایط حضور بار پالسی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که بکارگیری این جبران ساز اثرات به سزایی در بهبود افت ولتاژ (Voltage Sag) داشته و از طرف دیگر منحنی های سرعت و گشتاور موتورهای پیشرانه پایداری بیشتری خواهند داشت. شبیه سازی در محیط Matlab/Simulink و برای شرایط مختلف بارهای پالسی و جبران کننده ی خازنی به لحاظ مقدار صورت گرفته است و نتایج حاکی از مقاوم بودن روش ارائه شده و بهبود پارامترهای کیفیت توان در شرایط متفاوت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات