استفاده از کنجاله بذرچای در کنترل ماهی کاراس(Carassius carassius)در سیستم پرورشی شاه میگوی دریای خزر(Astacus leptodactylus Salines)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه شیلات و آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

2 کارشناس آزمایشگاه گروه شیلات و آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده

ماهیان هرز در مزارع پرورش شاه میگوی دریای خزر به عنوان رقبای غذایی محسوب می شوند که تولیدات استخر را به شدت کاهش می دهند. از این رو یک آزمایش برای دست یابی به مقدار مناسب پودرکنجاله بذر چای به عنوان یک آفت کش طبیعی ماهیان هرز، انجام شد. در این آزمایش پنج تیمار با مقادیر2، 4، 6، 8، 10 میلی گرم در لیتر (ppm) و یک تیمار شاهد و سه تکرار برای هریک ازتیمارها در نظرگرفته شد. تعداد 378 قطعه شاه میگوی جوان با میانگین وزنی 4 گرم به طور کاملاً تصادفی بین 18 مخزن فایبرگلاس حاوی400 لیتر آب توزیع شدند. به علاوه تعداد180 قطعه ماهی کاراس (Carassius carassius) با میانگین وزنی6/4 گرم به عنوان رقیب غذایی در کلیه مخازن بطور یکسان توزیع شدند. پودر کنجاله بذر چای ابتدا مطابق حجم هر مخزن(تیمار) اندازه گیری سپس در مخازن طبق مقادیر محاسبه شده توزیع شد. در مدت آزمایش با افزودن عصاره به هر تیمار، با غلظت های مورد نظر، علایم رفتاری ماهی ها مشاهده و میزان تلفات کل آنها در پایان زمان های مختلف پس از مجاورت ماهی با کنجاله بذر چای ثبت شد. به طور کلی تیمار 4 (8 میلی گرم/لیتر) با توجه به قیمت پودرکنجاله بذر چای و میزان کشندگی آن عملکرد مناسبی را برای از بین بردن ماهیان هرز در مخازن پرورش شاه میگوی دریای خزرنشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات