بکارگیری الگوریتم هوشمند حفاظت در فیدرهای کابلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 کارشناس ارشد شرکت برق منطقه ای خوزستان

چکیده

هدف نهایی مجموعه صنعت برق، تأمین انرژی مطمئن می‌باشد. از این رو تشخیص درست و بهنگام خطا همواره مهمترین دغدغه بهره‌برداران شبکه برق بوده است. در سال‌های اخیر استفاده از کابل به طور روزافزون افزایش یافته و تشخیص خطا و محل آن را با چالش مواجه ساخته است. چنانچه شبکه کابلی مورد نظر برای کاربردی خاص از جمله کابل اتصال ژنراتور یا شبکه برق صنعتی باشد، اهمیت آن دوچندان خواهد شد و عدم عملکرد به موقع سیستم حفاظتی باعث خسارات جبران ناپذیری می‌شود. در این مقاله روشی برای تشخیص و تعیین محل خطا در کابل با استفاده از الگوریتم ترکیبی تبدیل موجک و شبکه MLP بهینه شده با الگوریتم زنبور ارائه می‌شود. در الگوریتم پیشنهادی برای افزایش قابلیت انتخاب، دو بخش آغازگر و تحلیل پیش بینی شده است. الگوریتم با بهره گیری از نرم افزارهای DigSILENT و MATLAB بر روی شبکه کابلی نمونه ی یک کشتی پیاده سازی شده است. نتایج شبیه سازی حاکی از دقت 93 درصدی الگوریتم در تشخیص صحیح محل خطا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات