بررسی تأثیر پارامترهای شعاع کوبه و تعداد ضربه بر بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در راستای احداث سازه های‌دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

روش بهسازی مختلفی در جهت افزایش مقاومت و کیفیت مهندسی خاک‌ها وجود دارد که یکی از مناسب‌ترین آن‌ها، تراکم دینامیکی می‌باشد. در این روش وزنه‌ای از ارتفاع مشخص رهاشده و در اثر برخورد به زمین باعث متراکم شدن خاک می‌شود. در این تحقیق ابتدا اقدام به انجام آزمایش‌های میدانی گردید سپس با استفاده نتایج بدست آمده در این بخش اقدام به مدلسازی تراکم دینامیکی خاک گردید. به منظور انجام مدلسازی تحقیق حاضر از نرم‌افزار دو بعدی FLAC استفاده گردید. نظر به اجرای طرح‌های مختلف در محدوده شهرستان آبادان این منطقه به عنوان محل اجرای طرح انتخاب گردید و پس از آزمایش‌های میدانی مشخصات مکانیکی خاک استخراج و سپس با تعریف الگوهای آزمایش اقدام به مدلسازی گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می‌دهد برای کلیه شرایط مدلسازی حداکثر تغییر شکل خاک در محل ضربه کوبه مشاهده شد، این میزان در عمق خاک کاهش یافت. همچنین نتایج نشان می دهد که تنش مؤثر در خاک تحت تراکم دینامیکی با افزایش عمق کاهش می‎یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات