بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کشتی سازی ، دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ایران

2 عضو هیئت علمی

چکیده

توسعه گسترده طراحی و ساخت کشتی‌های چند بدنه در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد. امروزه، تعداد زیادی از این شناورها با طرح های مختلف ساخته می شود. با این وجود مطالعات عددی و آزمایشگاهی کمتری بر روی رفتار آنها در مقایسه با شناورهای تک بدنه انجام شده است. طول و فاصله دو بدنه از عوامل موثر بر الگوی موج ایجاد شده در اطراف و بین دو بدنه و در نتیجه مقاومت موجسازی شناور هستند. در این پژوهش تاثیر پارامترهای هندسی شامل نسبت طول به قطر و فاصله دو بدنه بر عملکرد هیدرودینامیکی یک شناور با سطح آبخور کوچک با روش عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی تاثیر طول به قطر بر ترکیب سیستم‌ موج اطراف بدنه آزمایش کشش برای دو مدل با نسبت‌های مختلف در محدوده سرعتی گسترده مورد شبیه‌سازی قرار گرفته است. همچنین جهت ارزیابی اثر فاصله دو بدنه بر تداخل امواج بین دو بدنه نیز دو مدل به فاصله‌های مختلف در سرعت‌های گوناگون در محیط دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی شده‌اند. شبیه‌سازی‌ها برای دو آبخور مختلف انجام شده است. تأثیر عدد فرود، نسبت طول به قطر و اندازه آبخور بر رفتار هیدرودینامیکی مدل نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مقاومت فشاری، اصطکاکی و تداخلی دو بدنه محاسبه و الگوی موج اطراف بدنه و بین دو بدنه استخراج و با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شده است که نشان‌دهنده تطابق منطقی نتایج عددی و آزمایشگاهی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات