توﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش زﯾﺴﺖﺳﺎزهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (بیوراک) جهت کاشت مرجان در خلیج چابهار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد چابهار، دانشگاه آزاد اسلامی، چابهار، ایران

2 کارشناس مناطق حساس دریایی

چکیده

تاثیرات استفاده از روش بیوراک بر میزان و نرخ رشد و نیز میزان بازماندگی قلمه های مرجان (Pocillopora damicornis) در خلیج چابهار در طول چهار ماه مورد ارزیابی قرار گرفت. قلمه های مرجانی بر روی سازه های فلزی و تحت میدان الکتریکی به میزان 6 ولت در پروسه بیوراک قرار گرفت. میانگین رشد قلمه های مرجانی در سازه بیوراک3/0 ±68/10 سانتی متر و میانگین رشد قلمه های مرجانی در سازه غیر بیوراک2/0 ±27/5 سانتی متر ثبت گردید. نتایج نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین میزان رشد قلمه های مرجانی در سازه بیوراک با سازه غیر بیوراک می باشد(05/0 (p< . نتایج بررسی صورت گرفته بر روی میزان رشد قلمه های مرجانی ((P.damicornis با استفاده از تکنولوژی بیوراک نشان می دهد که قلمه های مرجانی در سازه بیوراک نسبت به سازه شاهد افزایش رشد حدود دو برابری و نرخ زنده ماندن بالاتری دارد. نتایج این تحقیق نشان دهنده ی تحریک رشد بالاتر مرجان ((P.damicornis و همچنین پاسخ و واکنش سریع این گونه به قرارگیری در میدان الکتریکی می باشد. این امر می تواند استفاده از تکنولوژی بیوراک را به عنوان محرک افزایش رشد و بقاء مرجان ها در طرح های حفاظت و بازسازی مرجان ها گسترش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات