مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوی پلی فنلی در اکتینومیست‌های دریایی رسوبات ساحل دیلم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست شناسی دریا

3 2- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده

با توجه به اهمیت آنتی‌اکسیدان‌ها در درمان بیماری‌های مزمن و جایگزینی آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی با آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی و به منظور دستیابی به ترکیبات آنتی‌اکسیدانی طبیعی با منشا میکروبی، از اکتینومیست‌های دریایی که منبع غنی از ترکیبات زیستی هستند، استفاده شد. در این تحقیق، 15 ایزوله باکتری اکتینومیست دریایی که از رسوبات ناحیه بین جزرومدی ساحل دیلم جداشده شده‌اند، برای آنالیز مولکولی و بررسی روابط فیلوژنی ایزوله های مورد مطالعه، درخت فیلوژنی بر اساس توالی‌های 16S rDNA، رسم گردید. علاوه بر این، در مطالعه حاضر، محتوی فنلی تام (TPC) توسط معرف فولین سیوکالتو و با استفاده از اسیدگالیک به عنوان یک مرجع استاندارد تعیین شد و نتایج بر حسب میلی‌مولارگالیک اسید بیان شد. سپس پتانسیل آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ها با روش قدرت کاهندگی آهن Fe+3 (FRAP) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که قدرت کاهندگی با محتوای فنلی تام مرتبط بود. دربین ایزوله‌های مورد بررسی، ایزوله AHA1 بیشترین محتوی فنلی تام (1419میکرومولار) و کمترین مقدار AMJ1 (8/608) و همچنین دو ایزولهAHA3 و AMJ5 به ترتیب بیشترین (66/230 میکرومولار) و کمترین (57/75 میکرومولار) فعالیت آنتی اکسیدانی با روش قدرت کاهندگی آهن را نشان دادند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سویه‌های مورد مطالعه فعالیت آنتی‌اکسیدانی خوبی ازخود نشان دادند، که می‌توان از انها برای جداسازی و شناسایی ترکیبات مهم آنتی اکسیدانی جهت مطالعات بیشتر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات