ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا-دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 مربی دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

4 مربی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

چکیده

استقرار خدمات ارزش افزوده می تواند در دستیابی به یک دیدگاه در راستای تسهیل تصمیمات راهبردی بنادر، بسیار مؤثر باشد. این پژوهش بر مبنای مطالعات تجربی، با رویکرد واقع گرای انتقادی و توصیفی با استفاده از داده های مطالعات موردی از بنادر ایران، صورت گرفته است که به بررسی سهم بالقوه ارائه خدمات ارزش افزوده در بنادر به عنوان یک استراتژی لجستیکی برای افزایش رقابت پذیری بنادر می پردازد. در این پژوهش، کمبود تحقیقات انجام شده در زمینه ارائه خدمات ارزش افزوده در مبانی لجستیک دریایی و پتانسیل آن، همچون یک مزیّت رقابتی در بنادر از دیدگاه کاربران بنادر، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج، حاکی از این است که خدمات ارزش افزوده ای که براحتی قابل دسترسی و ارائه هستند، بترتیب شامل ارائه خدمات حمل و نقل، خدمات انبارداری، خدمات ارائه آب شیرین، خدمات سردخانه و اماکن مونتاژ محصولات می‏باشد. براساس فرضیات مطرح شده در این مقاله، ارائه خدمات ارزش افزوده هم در جذب و هم در حفظ کاربران (مشتریان) بنادر سهم ویژه ای داشته و نتیجه گیری انجام شده بر صحت این ادعا دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات