اثرات جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برروی فاکتور‌های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی (Lithopenaeusvannamei)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

10.22113/jmst.2019.53690.1852

چکیده

چکیده
درسیستمهای پرورشی نیمه متراکم و متراکم، میگو جهت رشد و نمو علاوه برغذاهای طبیعی موجود دراستخر، به غذای کاملی که بتواند تمام احتیاجات غذایی موجود را فراهم نماید نیازمند است. این بررسی برروی 6 استخر در مزارع پرورشی میگوی چوئبده آبادان به مدت 7 ماه با دو جیره متفاوت وارداتی گلدکوین و داخلی بیضای شیراز از تغذیه شدند. نمونه برداری در مرحله استارتر با میانگین وزنی 35/0±25/2، رشد با میانگین وزنی 41/1±9 و پایانی با میانگین وزنی 41/1±16 انجام شد. نتایج نشان داد در شاخص‌های رشد دو جیره غذایی هیچ اختلاف معناداری دیده نشد (05/0P) و خاکستر در مرحله رشد در میگوی تغذیه شده با جیره بیضا بیشتر از گلدکوئین، اختلاف معنادار بود (05/0>P)، در سایر مراحل بین پروتئین خام، لیپید خام و خاکستر اختلاف معنی دار مشاهده نشد(05/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات