مطالعه اجتماعات سخت پوستان پلانکتونیک(پاروپایان، کلادوسرا) مصب رودخانه اروند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMSEM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی دریا ، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ،دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

3 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 استاد گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

5 گروه زیست دریا دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

10.22113/jmst.2019.149004.2197

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش پاروپایان و کلادوسرا و بررسی ساختاری گونه های غالب آنها در رودخانه اروند به وسیله میکروسکوپ الکترونی SEM است. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون گیری 50 میکرومتر در 6 ایستگاه با 3 تکرار و در چهار نوبت (فصل های مختلف) انجام گردید. نمونه ها بوسیله میکروسکوپ تباین فاز مورد شناسایی اولیه و توسط میکروسکوپ الکترونی SEM مورد شناسایی فراساختاری قرار گرفتند. 15 گونه پاروپا و 5 گونه کلادوسرا در رودخانه اروند شناسایی شدند. بیشترین تراکم سخت پوستان پلانکتونیک شامل پاروپایان و کلادوسرا با میانگین تراکم 9481 و 3155 فرد در متر مکعب در فصل تابستان محاسبه گردید. از گروه پاروپایان گونه های Acartia faoensis، Canthocalanus pauper ، Subecalanus flemingeri، Labidocera acuta که 61% در صد از کل جمعیت را به خود اختصاص دادند و از گروه کلادوسرا گونه های Moina macrocopa و Daphnia longisoina 54% از کل جمعیت کلادوسرا به خود اختصاص دادند. نتایج حاصل از شاخص Saprobic نشان داد که میانگین ایستگاهی این شاخص در رودخانه اروند 48/2 می باشد که نشان دهنده ی قرار گرفتن این رودخانه در رده های mesosaprobic-β(آلودگی متوسط) می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات