ارزیابی مقایسه ای سه روش تخمیر زیستی با ماده زمینه جامد بر ارزش تغذیه ای و فعالیت آنزیمی ماهی کیلکا آنچوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 2- گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22113/jmst.2019.158271.2230

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه بر روی تاثیر تخمیر با ماده زمینه جامد روی خصوصیات تغذیه ای و آنزیمی پودر ماهی آنچوی بود. ماهی آنچوی چرخ شده با 25 درصد آرد گندم مخلوط و سپس با میکروارگانیسم ها (108 سلول در هر میلی لیتر) تلقیح گردید و در انکوباتور در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 14 روز نگهداری شدند. تخمیر ماهی کیلکا منجر به افزایش میزان اسید چرب آزاد، نینروژن غیر پروتئینی و pH در انتهای دوره تخمیر گردید. مقدار تیوباربیتوریک اسید و پراکسید در پودر ماهی تخمیری تلقیح شده با قارچ و مخمر در مقایسه با باکتری کاهش نشان داد. فعالیت آنزیم‮های آلفا آمیلاز و پروتئاز اسیدی در مدت 6 روز فرایند تخمیر به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش بافتند. قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام در شرایط آزمایشگاهی با مقادیر متفاوت پودر ماهی افزایش نشان دادند به ویژه در مقادیر 5 و 10 درصد پودر ماهی که آنزیم‌های تولید شده نقش بارزی را داشتند.‬

کلیدواژه‌ها

موضوعات