شناسایی و بررسی ساختار اجتماعات فولینگ مناطق زیستگاه مصنوعی سواحل بحرکان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یس اداره شیلات شهرستان بهبهان

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی - گروه آموزشی بیولوژی دریا

3 عضو هیئت مدیره انجمن علوم و فنون دریایی ایران

4 null

10.22113/jmst.2019.119999.2127

چکیده

: این مطالعه به منظور شناسایی و بررسی ساختار اجتماعات موجودات چسبنده یا همان فولینگ‌های منطقه زیستگاه‌‌های مصنوعی با قدمت 13 سال، در سواحل بحر‌‌کان واقع در شمال‌غربی خلیج فارس انجام شد. نمونه‌ی فولینگ به صورت فصلی از بهار 1395 الی زمستان 395 از 4 ایستگاه به صورت تصادفی با استفاده از کــوادرات cm 25×25 بوسیله عملیات غواصی جمع آوری شدند. بر اســاس بیومس ( وزن تر ) گروه‌های مختلف چسبنده بر بدنه سازه‌ها، از مرجان‌ها رده Anthozoa با 88 درصد از بیومس‌کل، بیشترین توده چسبنده را شامل شده و پس از آن اسفنج‌ها (10 درصد) و مرجان‌های هیدروزوآ و بندپایان نیز هر یک با یک درصــد از مجموعه کـل را شامــل شده‌اند. فصل بهار بیشترین میانگین فراوانی را نشان داده است که ناشی از بیومس بالای گروه آنتوزوآ با 89 درصد در این فصل بوده است. بر اساس آزمون خوشه‌ای دو فصل زمستان و پاییز درصد تشابه بیشتری در حد 80 درصد داشته و فصل تابستان و بهار درصد تشابه 50 درصدی را نشان می دهند. همچنین بر اساس آنالیز خوشه‌ای دو سازه A , D سطح تشابه 45 درصد و B, C سطح تشابه 80 درصد را نشان می‌دهند

کلیدواژه‌ها

موضوعات