اثر خط ساحلی بر الگوی جریان جزرومدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه فیزیک‌دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (شمال)، تهران، ایران

10.22113/jmst.2019.122581.2137

چکیده

خط ساحلی، به عنوان مرزی که جریان آب در آن نسبتاً نفوذناپذیر است، می‌تواند موجب تغییر الگوی جریان شود و لذا بررسی نقش هیدرودینامیکی آن با وجود سادگی، در مطالعات مهندسی سواحل و حتی اکوسیستم‌های مرطوب، غیر قابل انکار است. در این پژوهش با استفاده از شبیه‌سازی سه بعدی در محیط مدل عددی MIKE 3، موسسه هیدرودینامیکی دانمارک، دو نوع شبیه‌سازی سه بعدی بر اساس معادلات ناویر استوکس جهت بررسی نقش خط ساحلی به صورت حوضه‌ای مستطیل‌شکل و انحنادار مطرح شده است. در هر دو شبیه‌سازی، فرض شده که ویژگی‌های کانال جزرومدی قشم به صورت علمی برقرار باشد. این پژوهش به خوبی نشان می‌دهد که الگوی سرعت یکنواخت در حوضه مستطیل‌شکل با پیچش سرعت در انحنای موجود در حوضه منحنی‌شکل، تغییر می‌کند. تنگ‌شدگی موجود در انحنای حوضه موجب افزایش سرعت (حدود m/s 05/0) با توجه به اصل پایستگی جرم می‌گردد. بازشدگی پس از پیچش حوضه موجب کاهش سرعت به اندازه‌ی m/s 1/0 (m/s 4/0 در حوضه مستطیلی به m/s 3/0 در حوضه منحنی‌شکل و معادل با 25% سرعت) می‌شود. نکته قابل‌تأمل دیگر نقش تغییر تراز آب است. در کهکشند، بین مد بالاتر (HHW) و جزر پایین‌تر (LLW) اختلاف زیادی در الگوی سرعت وجود ندارد، اما در مهکشند که سطح آب بالاتر است، اختلاف m/s 1/0 در حوضه مستطیلی و m/s 2/0 در حوضه منحنی-شکل وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات