بازده مازاد در بازار نقدی کشتی های فله بر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حمل و نقل دریایی، خرمشهر

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده اقتصاد

10.22113/jmst.2019.122222.2136

چکیده

تحقیق پیش رو پویایی بازده مازاد میان اجاره موقت کشتی در اجاره نامه های سفری و اجاره نامه های زمانی در بازار فله خشک را مورد بررسی قرار داد. در ابتدا، با استفاده از مجموعه داده های هفتگی در بازه زمانی ژانویه سال 2003 تا ژانویه 2016 وجود یک رابطه هم جمعی دراز مدت میان قراردادهای موقت سفر و قراردادهای با مسیر دریایی مشخص در معادله های اجاره موقت کشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس، بر اساس آنالیز فنی برای مشخص کردن سیگنال های بازده مازاد و تشکیل استراتژی تجارت، روشی جدید طراحی شد. بر این اساس، تمرکز ما بر روی انحراف های کوتاه مدت بود و استراتژِی اجاره ای را در زمینه آنالیز فنی طراحی کردیم. به ویژه، روش MMTM را طراحی کرده و یک استراتژِی اجاره را تشکیل دادیم. سرانجام، استراتژِی خود را نسبت به قانون ساده ورود هفتگی به یک اجاره دریایی معین را آزمودیم. نتایج نشان می دهد که روش ما عملکرد بهتری نسبت به استراتژی معیار دارد و آشکار ساخت که بهره برداری مناسب از انحراف های نرخ در بازار نقدی بازده مازاد قابل توجهی را باعث می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات