تجزیه زیستی بیس فنل آ با استفاده از باکتری بومی جدا شده از رسوبات خورموسی (خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آلودگی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

10.22113/jmst.2019.128614.2149

چکیده

بیس فنل‌آ یکی از مهمترین مواد مختل کننده اندوکرینی در محیط زیست می‌باشد. به همین علت این ماده به یک خطر عمده برای محیط زیست انسانی و سایر موجودات زنده تبدیل شده است. روش های مختلفی برای حذف آلاینده های صنعتی وجود دارد که در این میان جوامع باکتریایی نقش عمده‌ای در تجزیه زیستی بیس فنل آ وارده به محیط زیست ایفا می‌کنند. در این تحقیق با نمونه برداری از رسوبات منطقه صنعتی خور موسی بندر امام خمینی، یک گونه باکتری دریایی مقاوم به غلظت‌های مختلف بیس فنل آ تحت عنوان Pseudomonas putida ، جداسازی و به روش مولکولی 16S rRNA و تست‌های بیوشیمیایی شناسایی گردید. میزان رشد باکتری‌ در غلظت‌های مختلف بیس فنل آ و در مدت زمان 6 روز در فواصل 24 ساعته بررسی گردید. راندمان تجزیه بیس فنل آتوسط باکتری با استفاده از سنجش مقدار آن در محیط کشت محاسبه گردید.
باکتری مذکور قادر به رشد در غلظت‌های 100، 200 و 300 میلی‌گرم بر لیتر بود. نتایج حاصل از رشد باکتری در محیط کشتMSM نشان داد که بهینه رشد این باکتری غلظت 200 میلی‌گرم بر لیتر می باشد و به طوری که نتایج حاصل از سنجش میزان تجزیه زیستیBPA توسط دستگاه HPLC در غلظت 200 میلی گرم بر لیتر با 8/82 % این امر را تأیید نمود. از این باکتری‌ می‌توان برای بهبود بخشیدن جمعیت میکروبی مناطق آلوده به بیس فنل آ و رفع این آلاینده از محیط های ساحلی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات