بررسی ساختارجوامع فیتوپلانکتونی درآب های جنوبی سواحل جزیره قشم در استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا علوم و فنون دریایی خرمشهر.خوزستان. ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم وفنون خرمشهر.

3 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 عضو هیات علمی دانشگاه علوم وفنون خرمشهر

10.22113/jmst.2019.137842.2181

چکیده

ببررسی پلانکتونی آبهای جنوبی ساحلی قشم در استان هرمزگان طی دو فصل سرد و گرم و در چهار ایستگاه(ساحل پارک زیتون، ساحل سوزا، ساحل شیب درازو ساحل سلخ) در سال 95-94 انجام شد. بطور کلی طی این بررسی ها گونه‌های مختلف فیتوپلانکتونی متعلق به چهار رده دیاتومه‌ها (Bacillariophyceae)، دینوفلاژله هاDinophyceae))،کلروفیسه ها(Chlorophyceae) و جلبک های سبز–آبی(Cyanophyceae) شناسایی گردید. فیتوپلانکتون ها تا حد جنس شناسایی شدند، از رده دیاتومه31 ، از رده دینوفلاژله 11 ، از رده کلروفیسه6 و از رده سیانوفیسه4 جنس شناسایی شدند. میانگین (± خطای استاندارد) تراکم و شاخص‌های ، سیمپسون ، پیلو ، شانون و مارگالف به ترتیب 9/63±72/6705 سلول در لیتر،34/0± 82/0، 17/0±12/1 ، 19/0±9/1 و 38/0± 61/2 در فصل گرم و2/53±13/5666 سلول در لیتر، ، 06/0± 77/0، 11/0±12/1 ، 17/0±9/1 و 43/0± 26/2 در فصل سرد به دست آمد. شباهت فیتوپلانکتونی فصلی بر اساس ضرایب سورنسن و جاکارد به ترتیب 97/0 و 88/0 در فصول گرم و سرد بیشترین میزان بود. علاوه بر این، همبستگی معنی داری بین تنوع سیمپسون و شانون- وینر با شوری و فسفات مشاهده گردید. در حالیکه تراکم فیتوپلانکتون ها با شوری و pH همبستگی معنا داری نشان داد. نتایج نشان داد مناطق مورد مطالعه از نظر شرایط اکولوژیک دارای رتبه متوسط و جامعه فیتوپلانکتونی از تنوع و غنای نسبتاً خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات