تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد به کمک مدل عددی WaveWatch-III‌ و مقایسه نتایج آن با مدل Mike21-SW

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

10.22113/jmst.2019.142502.2186

چکیده

امواج ناشی از باد به دلیل انرژی بالای خود یکی از مهم‌ترین پدیده‌های هیدرودینامیکی دریا هستند که از اهمیت ویژه‌ای در مهندسی دریا برخوردار می‌باشند. با توجه به اهمیت پیش‌بینی مشخصات امواج ناشی از باد، در این مطالعه کارایی مدل عددی نسل سوم موج در پیش‌بینی امواج (WaveWatch-III) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این مدل، با ارتفاع موج بدست‌آمده از ماژول SW نرم‌افزار MIKE مقایسه شده است. به عبارت دیگر در این مقاله روش پیش‌بینی مشخصه‌های موج به کمک دو مدل WW3 و SW ارائه می‌شود. برای مقایسه بهتر نتایج این دو مدل، محیط و سرعت باد یکسان در نظر گرفته‌شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که تطابق خوبی مدل WW3 با نتایج مدل SW دارد که این تطابق با افزایش عمق آب و فاصله گرفتن از ساحل، کم خواهد شد به نحوی که در آب‌های عمیق (عمق آب تقریبی ۵۰۰ متر) و در فواصل دور از ساحل (۵۰ کیلومتری از ساحل)، مدل SW مقادیر بیشتر و محافظه‌کارانه‌تری برای مشخصات موج پیش‌بینی می‌کند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که مدل WW3 مدت زمان بیشتری می‌بایست صرف کند تا به حالت پایدار برسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات