بررسی تنوع جمعیتی صدف مروارید ساز لب سیاه (Pinctada persica) در جزایر خارک، شیدور، هندورابی و لارک توسط روش PCR-RFLP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی - گروه آموزشی بیولوژی دریا

3 عضوهیات علمی- گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

5 عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

10.22113/jmst.2019.142975.2187

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تنوع جمعیتی صدف مروارید ساز لب سیاه Pinctada persica در جزایرخارک، شیدور، هندورابی ولارک با تکیه بر روش PCR-RFLPصورت گرفت. در این راستا تعداد51 نمونه از مجموع هر4 ایستگاه و از عمق 6-1متری جمع آوری شد. استخراج DNA توسط روش CTAB انجام پذیرفت. از یک جفت آغازگرعمومی ژن سیتوکروم اکسیدازΙ برای انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز استفاده شد. هضم آنزیمی محصول PCR به طول 710 جفت باز، توسط 5 آنزیم محدودگر SfaNΙ ,HindIII ,Dde Ι ,Ava ΙΙ و Taq Ι صورت پذیرفت. قطعات حاصل از هضم آنزیمی پس از الکتروفورز بر روی ژل پلی اکریل آمید و رنگ آمیزی با نیترات نقره، ظاهر و عکس برداری گردید. طبق نتایج بدست آمده الگوی الکتروفورز هضم آنزیمی هر یک از 51 نمونه جمع آوری شده از 4 ایستگاه در سواحل شمالی خلیج فارس با هر کدام از 5 آنزیم بکار رفته یکسان می‌باشد. نتایج حاصله مؤید آن است که جمعیت صدف مروارید ساز لب سیاه مورد مطالعه از نظر این ژن کاملا همگن و بدون تنوع ژنتیکی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات