بررسی اثر اروندرود بر تغییر شوری خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشگاه مالک اشتر شیراز

10.22113/jmst.2019.156240.2224

چکیده

ااروندرود به‌عنوان مهمترین ورودی آب شیرین خلیج‌فارس شناخته می شود و نقش مهمی در کنترل شوری خلیج‌فارس به‌ خصوص در قسمت های شمالی آن دارد. از آنجا که آب قسمت های شمالی خلیج‌فارس به دلیل جزر و مد در معرض تبادل با خورها و تالاب های مهمی (ازجمله خور موسی و تالاب شادگان) قرار دارد، میزان شوری آن اهمیت فوق العاده ای در اکوسیستم منطقه و سواحل خوزستان دارد. در این مطالعه با استفاده از مدل مایک 3 که بر اساس حل سه بعدی معادلات ناویر استوکس، با فرض تراکم ناپذیری، بوزینسکی و فشار هیدرواستاتیک استوار است، اثر اروندرود بر شوری خلیج‌فارس در دو حالت، با دبی 1400 متر مکعب بر ثانیه و بدون وجود اروندرود بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با صرف نظرکردن از ورودی اروندرود، شوری در سواحل مجاور خوزستان تا 7 PSU افزایش می‌یابد و بر نیمه جنوبی خلیج‌فارس در سمت سواحل عربی اثر می گذارد. همچنین به طور غیرمستقیم می توان نتیجه گرفت که دبی اروندرود بر میزان آب ورودی و خروجی از تنگه هرمز اثر چندانی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات