شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

3 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران

10.22113/jmst.2019.143614.2188

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر بوده است.روش تحقیق آمیخته در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد،در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته فرصت ها شناسایی شدسپس پرسشنامه ای تدوین و بین نمونه ۲۵ نفری توزیع گردید.در مرحله کمی با استفاده از روش دلفی در سه دوره به طوریکه در دور اول و دوم پاسخ به سوالات به صورت بلی و خیر بوده و در دور سوم پرسشنامه ای با مقیاس۵ ارزشی لیکرت در۵ بعد بین نمونه ها توزیع گردید.جامعه آماری شامل، متخصصان و اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی، اساتید گردشگری ،اساتید اقتصاد،کارکنان اداره ورزش و جوانان،مربیان و قهرمانان ملی رشته های آبی وساحلی بوده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss و برای رتبه بندی ابعاد و فرصت های هر بعد از آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که بعد جغرافیایی-گردشگری و زیر ساختی به عنوان پر اهمیت ترین بعد و وجود رودخانه و وجود دریا و ساحل به عنوان مهم ترین فرصت ها دراین بعد شناسایی شد.سایر ابعاد به ترتیب اهمیت به صورت، بعد اقتصادی، نیروی انسانی، مدیریتی - ارتباطی و فرهنگی – اجتماعی رتبه بندی شد.به مدیران ورزشی کشور و استان مازندران پیشنهاد می گردد باتوجه به فرصت های شناسایی شده و اولویت بندی ابعاد براساس رتبه ها دراین تحقیق و تحقیقات مشابه اقدام به بهره گیری ازآنها در جهت توسعه ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر نمایند.

کلیدواژه‌ها