ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناورسواث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کشتی سازی ، دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ایران

10.22113/jmst.2019.152341.2213

چکیده

پیش بینی مقاومت کشتی مهمترین بخش طراحی هیدرودینامیکی کشتی است. امروزه روش‌های محاسباتی به عنوان ابزاری متداول برای این منظور استفاده می‌شوند. محاسبه مقاومت کل شناور با روش عددی دینامیک سیالات محاسباتی به صورت دوفازی به زمان محاسباتی زیادی نیاز دارد. در روش ترکیبی ارائه شده بخش مربوط به مقاومت موج‌سازی با کمک انتگرال‌ میشل و بخش ویسکوز با حل معادلات جریان واقعی و روش دو بدنه و به صورت تک فاز بدست آمده است. در روش ترکیبی زمان محاسبات به شدت کاهش می‌یابد. برای بررسی نتایج، شبیه‌سازی‌ها در حالت دوفازی برای شناور سواث انجام شده است. نتایج به دست آمده از روش ترکیبی و دوفازی به طور متوسط 7 درصد اختلاف دارند و زمان محاسبات حالت ترکیبی به طور متوسط 97 درصد کمتر از زمان شبیه‌سازی حالت دوفازی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات