مدل سازی هیدرودینامیکی در مصب اروندرود ایران تحت اثر جریانهای جزرومدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم فنون خرمشهر - دانشکده علوم اقیانوسی

2 استادیار دانشگاه صعنتی مالک اشتر

10.22113/jmst.2019.166524.2250

چکیده

یکی از مولفه های اصلی و موثر در شکل گیری شرایط و خصوصیات هیدرودینامیکی مناطق ساحلی، جزرومد است. در این تحقیق الگوی نوسانات تراز آب و جریان ناشی از جزرومد در مصب اروند رود مورد بررسی قرار گرفته می شود. نتایج حاصل از این مطالعات در انجام مطالعات رسوب گذاری، فرسایش و تغییرات مورفولوژیک سواحل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هدف از این پژوهش ارزیابی و صحت سنجی مدل هیدرودینامیکی عددی کشندی مصب اروندرود با استفاده از اندازه گیری های میدانی در ایستگاه های کشندی و دستیابی به الگوی تراز های کشندی می باشد. این مدل عددی بر پایه روش اویلری توسعه داده شده و در آن برای مشخص کردن الگوی حرکت جریان آب از معادلات پیوستگی و اندازه حرکت، استفاده شده است. مدول هیدرودینامیک مدول پایه ای در مدل جریان است، لازم به توضیح است این مدول شبیه سازی را بر روی شبکه دارای ساختار و معادلات حاکم را نیز با استفاده از تفاضل های محدود حل می‌کند. در این تحقیق فایل عمق سنجی با ابعاد70 × 70 شبکه بندی شد، دو مرز باز(مرز دریا و مرز بالا دست رودخانه) برای مدل در نظر گرفته شده است به مرز پایین دست سری زمانی تغییرات تراز سطح آب اعمال شده است و به مرز بالادست تغییرات تراز آب به صورت عدد ثابت به مرزها اعمال شده است. پس از واسنجی، مقایسه ی نتایج مدل با اندازه‌گیری‌های میدانی نشان می دهد خطای مجذور میانگین مربعات برای تراز سطح آب m 238/0 و برای سرعت آب m/s 127/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات