تنوع ریخت شناسی ماهی کیجار بزرگ (Saurida tumbil) در سواحل شمالی خلیج فارس (آبهای هرمزگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22113/jmst.2019.132636.2160

چکیده

در این تحقیق ساختار جمعیتی ماهی کیجار بزرگ (Saurida tumbil) در آب‌های محدوده استان هرمزگان با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌سنجی و ‌شمارشی بررسی شد. نمونه‌‌ها از سه منطقه بندرلنگه، جزیره هرمز و میناب بدست آمد و 22 ویژگی ریخت‌سنجی و 5 ویژگی شمارشی در هر ماهی اندازه‌گیری‌شد. صفات ریخت‌سنجی قبل از تجزیه و تحلیل به جهت کاهش خطای حاصل از رشد آلومتریک استاندارد شدند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک‌طرفه (One- way ANOVA) نشان داد که 9 ویژگی ریخت‌سنجی در بین نمونه‌ها در سطوح مختلف دارای تفاوت معنی‌دار بود و همچنین در 5 ویژگی شمارشی هیچ اختلاف معنادار آماری بین نمونه‌ها نشان ندادند. نمودار حاصل از توابع متمایز کننده 1 و 2 برای ویژگی‌های ریخت‌سنجی تمایز بالایی را در بین ذخایر ماهی کیجار بزرگ در سه منطقه مورد مطالعه نشان داد. در حالیکه در مورد ویژگی‌های شمارشی میزان تفکیک کم بود و نمونه‌های مربوط در سه منطقه مورد مطالعه هم‌پوشانی بالایی داشتند. از سوی دیگر به طور میانگین، درصد افرادی که به طور صحیح در جمعیت اصلی خود جای گرفتند برای ویژگی‌های ریخت‌سنجی و شمارشی به ترتیب 3/94 درصد و 5/49 درصد بود. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که ماهی کیجار بزرگ از لحاظ خصوصیات ریخت‌سنجی باهم تفاوت داشته و احتمالا ذخایر مختلفی از این گونه در سواحل ایرانی خلیج فارس در استان هرمزگان وجود دارد که می بایست در مدیریت شیلاتی به آن توجه کرد.

کلیدواژه‌ها