عمق سنجی از نواحی کم عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه سنجش‌ازدور و GIS ، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

10.22113/jmst.2019.136043.2177

چکیده

جهت مطالعه مناطق کم‌عمق ساحلی، تصاویر رایگان لندست-8 با توان تفکیک رادیومتریکی نسبتاً بالا و وجود دو باند در محدوده آبی و نزدیک به آبی مناسب می باشد. در این پژوهش علاوه بر تصاویر ماهواره-ای لندست از داده‌های هیدروگرافی نیز استفاده شده است. هدف از این پژوهش، عمق سنجی نواحی ساحلی محدوده جنوب شرقی دریای خزر با اعمال الگوریتم PCA بر باندهای پیش‌پردازش شده مرئی باشد. از جمله پیش‌پردازش‌های لازم در مطالعات سنجش‌از‌دوری تصحیح اتمسفری است که در این پژوهش تصحیح اتمسفری FLAASH و Dark Object Subtract (DOS) بطور جداگانه بر باندهای مرئی اعمال گردید و نتایج عمق بدست آمده از طریق اعمال تبدیل PCA بر روی این دو نوع تصحیح اتمسفری بررسی گردید. الگوریتم PCA در چهار حالت مختلف مورد بررسی قرار گرفت. شاخص‌های آماری R^2، RMSEو NRMSE با استفاده مقادیر حاصل شده از الگوریتم و داده‌های هیدروگرافی در هر دو نوع تصحیح اتمسفری محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد دقت عمق بدست آمده از روش PCA در هر دو نوع تصحیح اتمسفری، در صورتی که هر چهار یا هر سه مؤلفه PCA به عنوان ورودی الگوریتم معرفی شود نسبت به حالتی که تنها از مؤلفه‌های اول یا اول و دوم استفاده شود دقت عمق برآورد شده بیشتر خواهد بود. . همچنین با بکارگیری هر چهار مؤلفه، دقت تصحیح اتمسفری DOS در عمق‌یابی با مقدار R^2=0.91، RMSE=0.3 و NRMSE=0.05 در مقایسه با تصحیح اتمسفری FLAASH، R^2=0.87، RMSE=0.38 و NRMSE=0.06 نتیجه بهتری را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها