نویسنده = خدابنده، صابر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تغییرات ساختار بافتی روده آزاد ماهی دریای خزر Salmo trutta caspius Kessler,1877 در سطوح مختلف نوکلئوتید جیره

دوره 10، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 37-49

صادق اولاد؛ صابر خدابنده؛ عبدالحمید عابدیان؛ نعمت ا... محمودی