نویسنده = دنیوی زاده، نگین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه‌های نیمه مغروق

دوره 17، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-57

نگین دنیوی زاده؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل؛ سعید محمدزاده