نویسنده = حق پرست راد مرد، محمد مهدی
1. بررسی برخی خصوصیات کیفی و ریخت شناسی اسپرم میگوی پا سفید غربی( (Litopenaeus vanamei در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1395

مجتبی علیشاهی؛ محمد مهدی حق پرست راد مرد؛ مریم شکوهمند؛ فرید براتی