نویسنده = سواری، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ردیابی وضعیت خشکسالی و ترسالی تالاب بین المللی شادگان با کمک شاخص SPEI (از سال 1950 تا 2015)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-9

سیدکیارش جعفری؛ احمد سواری؛ فائده امینی؛ حسین محمدعسگری